Fotorelacja

19-21 kwietnia 2023 roku w Jastrzębiej Górze odbyło się III Forum Dróg Publicznych zorganizowane przez redakcje „Magazynu Autostrady”, czasopisma „Mosty” oraz „Dróg Publicznych”. Wydarzenie swoim zasięgiem obejmowało region Polski Północnej.

Forum rozpoczęto od uroczystego przywitania uczestników. Głos oddano Tomaszowi Herrmannowi (Wicestarosta Pucki), Zbigniewowi Taborowi (Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz Przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich) oraz Robertowi Lorbieckiemu (Dyrektor Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego).

Blok pierwszy
Pierwszy dzień obrad został podzielony na cztery sesje tematyczne. Blok rozpoczynający dotyczył projektowania i budowy lokalnej infrastruktury w kontekście rozwiązań technologicznych. O tym, jak wykorzystać potencjał gruntów spoistych przy użyciu spoiw wapiennych i wapna palonego, opowiedział uczestnikom Dominik Małasiewicz, przedstawiciel Stowarzyszenia Przemysłu Wapienniczego. Następnie Piotr Różycki (SPW) omówił temat zastosowania wybranych kruszyw wapiennych do produkcji betonów mostowych. Zagadnienie nowego rodzaju lepiszcza zwiększającego trwałość dróg przybliżył słuchaczom Zbigniew Tabor (ZDW w Katowicach, KDZDW).

Blok drugi
Kolejną sesję rozpoczęło wystąpienie Aldony Mizgalskiej (Colas Polska). Ta część merytoryczna wydarzenia skupiała referaty dotyczące materiałów i surowców oraz wpływu jakości stosowanych materiałów na trwałość lokalnej infrastruktury. Podczas tego panelu swoje prezentacje wygłosili także Michał Gołos (Tensar Polska), omawiając zastosowanie georusztów i geokompozytów w konstrukcjach nawierzchni drogowych, Marek Dmochowski (Cemex Polska), przedstawiając nowoczesne rozwiązania do budowy obiektów infrastruktury drogowej oraz Wojciech Ratowski (MIXBUD), który skupił się na poprawie trwałości infrastruktury drogowej poprzez zastosowanie mrozoodpornych taśm bitumicznych.

Blok trzeci
Trzeci blok wystąpień merytorycznych zatytułowany „Nawierzchnie drogowe. Przegląd realizacji i technologii” rozpoczęła prezentacja Piotra Wójtowicza (EW Invest), która dotyczyła systemu TVRT. Zagadnienie technologii modyfikacji asfaltów gumą przedstawił zebranym Paweł Klimaszewski z TPA. Następnie przedstawiciel tej samej firmy, Piotr Koźlarek, skupił się na nawierzchniach Duo-Pave. Sesję zamykało wystąpienie Przemysława Zalewskiego (Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych), który omówił zagadnienia dot.korzyści ze stosowania nawierzchni.

Blok czwarty
Blok zamykający pierwszy dzień referatów dotyczył bezpieczeństwa na drogach lokalnych. Jako pierwszy wystąpił Marek Wierzchowski, przedstawiciel Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, z referatem dotyczącym 20 lat działań KRBRD oraz realizacji Narodowego Programu BRD na lata 2021-2030. Następnie poruszony został temat oświetlenia na drogach, omówiony przez Dawida Latałę, Elektromontaż Rzeszów S.A., oraz Romana Chmiela z firmy Art Metal. Temat bezpieczeństwa na drogach wzbudził wśród słuchaczy ogromne zainteresowanie, po wygłoszonych referatach na sali rozwinęły się wartościowe i merytoryczne dyskusje.

Blok piąty
Drugiego dnia uczestnicy wzięli udział w sesji dot. doświadczeń i dobrych praktyk zarządcy – na szczeblu krajowym, wojewódzkim i lokalnym. Zgromadzeni na sali mieli okazję wysłuchać referatu Zbigniewa Tabora (ZDW w Katowicach, KDZDW). W swoim wystąpieniu Dyrektor poruszył kwestie dobrych praktyk zarządu dróg. Następnie temat kompleksowej budowy sieci tras rowerowych i urządzeń UTO w województwie warmińsko-mazurskim przybliżył Waldemar Królikowski (Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie). Wystąpienie kończące V blok, a tym samym całą część merytoryczną wydarzenia, dotyczyło wpływu sytuacji gospodarczej na inwestycje w drogownictwie. Ostatni referat przedstawił Jacek Gryga (Dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego omawiając wpływ aktualnej sytuacji gospodarczej na inwestycje w drogownictwie.

Po raz kolejny forum okazało się świetną platformą wymiany myśli i doświadczeń. Dziękujemy uczestnikom za liczne przybycie, a prelegentom i opiekunom sesji za wsparcie merytoryczne. Już dziś serdecznie zapraszamy na IV edycję wydarzenia, która odbędzie się w 29 listopada– 1 grudnia br. w Bukowinie Tatrzańskiej.

Pliki do pobrania

Stąpaj po stabilnym gruncie wykorzystanie gruntów spoistych przy użyciu spoiw wapiennych i wapnia - Dominik Małasiewicz, Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego Stapaj-po-stabilnym-gruncie-wykorzystanie-gruntow-spoistych-przy-uzyciu-spoiw-wapiennych-i-wapnia-Dominik-Malasiewicz-SPW.ppsx
Kruszywa-wapienne-w-obiektach-inzynierskich-infrastruktury-drogowej-Piotr-Rozycki-SPW Kruszywa-wapienne-w-obiektach-inzynierskich-infrastruktury-drogowej-Piotr-Rozycki-SPW.pdf
Nowy rodzaj lepiszcza zwiększający trwałość dróg - Zbigniew Tabor, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Nowy-rodzaj-lepiszcza-zwiekszajacy-trwalosc-drog-Zbigniew-Tabor-ZDW-Katowice.pdf
EASYCOLD - technologia na miarę potrzeb - Aldona Mizgalska, Colas Polska Easycold-technologia-na-miare-potrzeb-Aldona-Mizgalska-Colas-Polska.pdf
Zastosowanie georusztów i kompozytów najnowszej generacji w konstrukcjach nawierzchni drogowych - Michał Gołos, Tensar Polska Zastosowanie-georusztow-i-kompozytow-najnowszej-generacji-w-konstrukcjach-nawierzchni-drogowych-Michal-Golos-Tensar-Polska.pdf
Nowoczesne rozwiązania Cemex do budowy obiektów infrastruktury drogowej - Marek Dmochowski, Cemex Polska Nowoczesne-rozwiazania-Cemex-do-budowy-obiektow-infrastruktury-drogowej-Marek-Dmochowski-Cemex-Polska.pdf
Zastosowanie mrozoodpornych taśm bitumicznych dylatacyjno-uszczelniających produkcji MIXBUD - Wojciech Ratowski, MIXBUD Zastosowanie-mrozoodpornych-tasm-bitumicznych-dylatacyjno-uszczelniajacych-produkcji-MIXBUD-Wojciech-Ratowski-MIXBUD.pdf
Zwieńczenia przypowierzchniowe studni kanalizacyjnych i wpustów ulicznych - Piotr Wójtowicz, EW Invest Zwienczenia-przypowierzchniowe-studni-kanalizacyjnych-i-wpustow-ulicznych-Piotr-Wojtowicz-EW-Invest.pdf
Technologia modyfikacji asfaltów gumą - Paweł Klimaszewski, TPA Technologia-modyfikacji-asfaltow-guma-Pawel-Klimaszewski-TPA.pdf
Nawierzchnie Duo-Pave - alternatywa dla napraw i remontów dróg samorządowych - Piotr Koźlarek, TPA Nawierzchnie-Duopave-alternatywa-dla-napraw-i-remontow-drog-samorzadowych-Piotr-Kozlarek-TPA.pdf
Lider jest jeden - nawierzchnie asfaltowe - Przemysław Zalewski, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Lider-jest-jeden-nawierzchnie-asfaltowe-Przemyslaw-Zalewski-PSWNA.pdf
20 lat działań Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i realizacja Narodowego Programu BRD na lata 2021-2030 - Marek Wierzchowski, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 20-lat-dzialan-Krajowej-Rady-Bezpieczenstwa-Ruchu-Drogowego-realizacja-programu-BRD-na-lata-2021-2030-Marek-Wierzchowski-KRBRD.pdf
Bezpieczny Punkt Oświetleniowy - aspekty bezpiecznej konstrukcji wsporczej - Dawid Latała, Elektromontaż Rzeszów S.A. Bezpieczny-Punkt-Oswietleniowy-aspekty-bezpiecznej-konstrukcji-wsporczej-Dawid-Latala-Elektromontaz-Rzeszow-SA.pdf
Stylizowane oświetlenie zewnętrzne i elementy małej architektury - Roman Chmiel, Art-Metal Stylizowane-oswietlenie-zewnetrzne-i-elementy-malej-architektury-Roman-Chmiel-Art-Metal.pdf
Dobre praktyki zarządu dróg - Zbigniew Tabor, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Dobre-praktyki-zarzadu-drog-Zbigniew-Tabor-ZDW-Katowice.pdf
Kompleksowa budowa sieci tras rowerowych i urządzeń UTO w województwie warmińsko-mazurskim - Waldemar Królikowski, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Kompleksowa-budowa-sieci-tras-rowerowych-i-urzadzen-UTO-w-wojewodztwie-warminsko-mazurskim-Waldemar-Krolikowski-ZDW-Olsztyn.pdf
Wpływ sytuacji gospodarczej na inwestycje w drogownictwie - Jacek Gryga, Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego Wplyw-sytuacji-gospodarczej-na-inwestycje-w-drogownictwie-Jacek-Gryga-Zarzad-Drog-Powiatu-Krakowskiego.pdf

PARTNERZY

PATRONAT HONOROWY

Wojewoda Pomorski Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Marszałek Województwa Lubuskiego Marszałek Województwa Lubuskiego Marszałek Województwa Mazowieckiego Marszałek Wojeówdztwa Pomorskiego Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Starostwo Puckie Instytut Badawczy Dróg i Mostów Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Krajowa Rada Zarządców Dróg Powiatowych Ogólnopolska IZba Gospodarcza Drogownictwa Polski Kongres Drogowy Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Miejsce iLokalizacja

Hotel Primavera w Jastrzębiej Górze

Hotel Primavera w Jastrzębiej Górze

Hotel Primavera w Jastrzębiej Górze to idealne miejsce do organizacji konferencji i spotkań biznesowych. Jest położony zaledwie 100 metrów od piaszczystej plaży i 40 kilometrów od Trójmiasta. Dysponuje nowoczesnym i komfortowym centrum konferencyjnym.

Jastrzębia Góra

Jastrzębia Góra

Jastrzębia Góra to spokojny kurort, który słynie z długiej, osłoniętej klifami plaży. Pomnik Gwiazda Północy wskazuje najdalej na północ wysunięty punkt Polski, a w latarni morskiej Rozewie mieści się małe muzeum wystawiające modele latarni. Turyści przemierzają szlaki biegnące przez Lisi Jar i jastrzębski klif. Okolica jest też popularna wśród kolarzy i wielbicieli sportów wodnych.

ZAMÓWNewsletter