Fotorelacja

18-19 maja 2022 roku w Jastrzębiej Górze odbyło się I Forum Dróg Publicznych zorganizowane przez redakcje „Magazynu Autostrady”, czasopisma „Mosty” oraz „Dróg Publicznych”. Lokalizacja Forum nie była przypadkowa – swoim zasięgiem obejmowała region Polski Północnej. Kontynuacją wydarzenia będzie zaplanowana na południu kraju druga edycja wydarzenia.

Pierwszy dzień Forum rozpoczęto od uroczystego przywitania gości. Następnie swój wykład wprowadzający przedstawił Jarosław Białk, Starosta Pucki, omawiając charakterystykę regionu Powiatu Puckiego i związane z nim inwestycje drogowe realizowane w latach 2014-2022.

Następnie rozpoczął się blok pierwszy, zatytułowany „Projektowanie i budowa lokalnej infrastruktury. Rozwiązania technologiczne – innowacje i wdrożenia”. Tę część otwarła Agnieszka Kędzierska, przedstawicielka firmy LOTOS Asfalt, ze swoim wykładem na temat utrzymania nawierzchni z asfaltami modyfikowanymi i wysokomodyfikowanymi. Jako kolejni wystąpili reprezentanci Stowarzyszenia Przemysłu Wapienniczego. Pierwszy głos zabrał Dominik Małasiewicz, tłumacząc, jak wykorzystać potencjał gruntów spoistych przy użyciu spoiw wapiennych i wapna palonego. Później Piotr Różycki zaprezentował zastosowanie wybranych kruszyw wapiennych do produkcji betonów mostowych. Kolejno referat dotyczący niezwykłego materiału budowlanego, jakim jest pianobeton, przedstawił Łukasz Chady, przedstawiciel firmy Pianobeton Wajm. Po wygłoszeniu wszystkich referatów słuchacze zadawali liczne pytania, wdając się także w merytoryczne dyskusje z prelegentami. Forum okazało się świetną platformą wymiany myśli i doświadczeń także poza salą wykładową. Liczne rozmowy z prelegentami oraz przedstawicielami firm partnerskich odbywały się również podczas przerw i czasu wolnego od prelekcji.

Referaty podczas drugiego bloku traktowały o „Wpływie jakości stosowanych materiałów na trwałość lokalnej infrastruktury”. W tej części wydarzenia organizatorzy oddali głos: Piotrowi Mazurowskiemu, Tensar Polska, który omówił istotny temat ograniczenia zużycia kruszyw dzięki optymalizacji nawierzchni z wykorzystaniem georusztów heksagonalnych, a także Przemysławowi Kulmaczewskiemu, reprezentantowi grupy UNIBEP Oddział Infrastruktury, który w swoim wystąpieniu zaznaczył istotę użycia kruszyw polodowcowych w mieszance SMA, wskazując na łatwą dostępność, a jednocześnie innowacyjność tego rozwiązania. Prelegent przybliżył również znaczenie destruktu asfaltowego w drogownictwie, nazywając go „czarnym złotem”, za korzyści wynikające ze stosowania destruktu podał m.in.: zmniejszenie śladu węglowego, racjonalne i odpowiedzialne wykorzystanie surowców pochodzących z recyklingu oraz obniżenie kosztów budowy dróg. Jako ostatni wystąpił Sławomir Post, ADFORS Construction Products, Geotextiles, z wystąpieniem traktującym o korzyściach ze stosowania geosyntetyków w górnych warstwach asfaltowych.

Trzeci blok wystąpień merytorycznych zatytułowany „Nawierzchnie drogowe. Przegląd realizacji i technologii – cz. I” rozpoczął Piotr Heinrich, przedstawiciel OAT, ze swoim wystąpieniem na temat nowoczesnych technologii napraw i utrzymania nawierzchni betonowych. Jako następny referat wygłosił dr inż. Maciej Maliszewski z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, który na przykładzie doświadczeń warszawskich omówił technologię szybkiego remontu nawierzchni asfaltowej. W wystąpieniu przedstawił problem drogowy, jego realizację, a następnie ocenę stanu nawierzchni po remoncie w proponowanej formule. Prelegent omawiał także wybrane przykłady niepowodzeń i analizował ich przyczyny. Następnie głos zabrał przedstawiciel firmy Heller Consult, Jan Zieliński, który w swojej prezentacji odpowiedział na pytanie  jak uzyskać niezbędne informacje do zarządzania drogami w 7 dni? Swoją wypowiedź oparł na pomiarze, analizie i ocenie stanu nawierzchni dróg, chodników i ścieżek dla rowerów na przykładzie diagnostyki ASPEN w Jastrzębiej Górze.

Całą sesję zakończył wykład specjalny „Rynek budowlany – ekonomia i perspektywy”, który przedstawił Jan Styliński. Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa zaprezentował m.in.: kluczowe wyzwania stojące przed polskim budownictwem, tj. odpływ pracowników z Ukrainy (co prawdopodobne będzie miało wpływ na opóźnienia na budowach) niedobór materiałów (przez co prawdopodobne wpłynie na opóźnienia na budowach), kolejna fala zwyżek cen materiałów budowlanych (wzrost kosztów), wzrost stóp procentowych (wzrost kosztów), zaostrzenie polityki gwarancyjnej i kredytowej przez instytucje finansowe, ryzyko fali upadłości w sektorze budownictwa oraz wyhamowanie inwestycji.

Pod koniec dnia odbyła się gra terenowa „ASPEN”, zorganizowana przez firmę Heller Consult. Chętni, zapoznani wcześniej ze specyfiką gry, po podziale na grupy udali się do realizacji poleconych im zadań. Każda osoba w grupie była odpowiedzialna za inną czynność, która miała doprowadzić drużynę do skutecznej analizy nawierzchni znajdującej się w obrębie gry. Do niezbędnych pomiarów uczestnikom posłużyły przygotowane przez organizatora: maszyny pomiarowe, pytania zamieszczone na mobilnej stronie gry oraz plan okolicznych dróg uwzględniający przydatne parametry.

Drugiego dnia podczas bloku IV nastąpiła kontynuacja tematu „Nawierzchnie drogowe. Przegląd realizacji i technologii – cz. II”. Jako pierwszy Przemysław Ostrowski (Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych) omówił zagadnienie nowych nawierzchni asfaltowych dla dróg samorządowych. Następnie Agnieszka Kędzierska (LOTOS Asfalt) przedstawiła przyjazne dla środowiska technologie asfaltowe do budowy i utrzymania dróg samorządowych i rekreacyjnych. Na koniec sesji podsumowano wyniki analizy przeprowadzonej podczas gry terenowej „ASPEN”.

Ostatni blok zatytułowany „Bezpieczeństwo na drogach lokalnych. Praktyczne rozwiązania i przykłady realizacji” rozpoczęto wystąpieniem Marka Wierzchowskiego, z Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który w swojej prezentacji zawarł praktyczne wskazówki oceny warunków BRD w obrębie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów. Następnie, z referatem na temat serwisu stałych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wystąpił Michał Karkowski, reprezentujący Instytut Badawczy Dróg i Mostów, a zaraz po nim Tomasz Radzikowski z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, skupiając swoją wypowiedź wokół prognozowania ryzyka na sieci dróg wojewódzkich.

Organizatorzy dziękują uczestnikom za liczne przybycie, a prelegentom i firmom partnerskim za wsparcie. I Forum Dróg Publicznych zakończyło się sukcesem, który mamy nadzieję powtórzyć podczas kolejnej edycji odbywającej się 9-10 listopada na Podhalu.

Pliki do pobrania

Powiat Pucki – charakterystyka regionu i związane z nią inwestycje drogowe w latach 2014-2022 - Jarosław Białk, Starosta Pucki Powiat-pucki-charakterystyka-regionu-i-inwestycje-drogowe-Jaroslaw-Bialk-Starostwo-Puckie.pdf
Trwałe i optymalne w utrzymaniu nawierzchnie z asfaltami modyfikowanymi i wysokomodyfikowanymi - Agnieszka Kędzierska, LOTOS Asfalt Trwale-i-optymalne-w-utrzymaniu-nawierzchnie-z-asfaltami-modyfikowanymi-i-wysokomodyfikowanymi_Agnieszka_Kedzierska.pdf
Stąpaj po stabilnym gruncie, czyli jak wykorzystać potencjał gruntów spoistych przy użyciu spoiw wapiennych i wapna palonego - Dominik Małasiewicz, Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego Jak-wykorzystac-potencjal-gruntow-spoistych-przy-uzyciu-spoiw-wapiennych-i-wapna-palonego-Dominik-Malasiewicz.ppsx
Pianobeton - niezwykły materiał budowlany - Łukasz Chady, Pianobeton Wajm Pianobeton-niezwykly-material-budowlany-Lukasz-Chady.pdf
Zastosowanie wybranych kruszyw wapiennych do produkcji betonów mostowych - Piotr Różycki, Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego zastosowanie-wybranych-kruszyw-wapiennych-do-produkcji-betonow-mostowych-Piotr-Rozycki.pdf
Ograniczenie zużycia kruszyw dzięki optymalizacji nawierzchni z wykorzystaniem georusztów heksagonalnych - Piotr Mazurowski, Tensar Polska Ograniczenie-zuzycia-kruszyw-dzieki-optymalizacji-nawierzchni-georuszty-heksagonalne-Piotr-Mazurowski.pdf
Użycie kruszyw polodowcowych w mieszance SMA z zastosowaniem asfaltu wysokomodyfikowanego - Przemysław Kulmaczewski, UNIBEP Oddział Infrastruktury uzycie-kruszyw-polodowcowych-w-mieszance-sma-z-zastosowaniem-asfaltu-modyfikowanego-Przemyslaw-Kulmaczewski.pdf
Korzyści ze stosowania geosyntetyków ADFORS GlasGrid® - Sławomir Post, ADFORS Construction Products, Geotextiles korzysci-ze-stosowania-geosyntetykow-ADFORS-GLASGRID-Slawomir-Post.pdf
Nowoczesne technologie napraw i utrzymania nawierzchni betonowych - Piotr Heinrich, OAT Nowoczesne-technologie-napraw-i-utrzymania-nawierzchni-betonowych-Piotr-Heinrich.pdf
Technologia szybkiego remontu nawierzchni asfaltowej na przykładzie doświadczeń warszawskich - dr inż. Maciej Maliszewski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów Technologia-szybkiego-remontu-nawierzchni-asfaltowej-na-przykladzie-doswiadczen-warszawskich-Maciej-Maliszewski.pdf
Jak uzyskać niezbędne informacje do zarządzania drogami w 7 dni? Pomiar, analiza i ocena stanu nawierzchni dróg, chodników i ścieżek dla rowerów na przykładzie diagnostyki ASPEN w Jastrzębiej Górze - Jan Zieliński, Heller Polska Jak-uzyskac-niezbedne-informacje-do-zarzadzania-drogami-w-7-dni-Jan-Zielinski.pdf
Beton popiołowy niewrażliwy na zmianę objętości w konstrukcjach drogowych i obiektach budowlanych - dr hab. Zdzisław Adamczyk prof. PŚ, Politechnika Śląska Beton-popiolowy-niewrazliwy-na-zmiane-objetosci-w-konstrukcjach-drogowych-i-obiektach-budowlanych-dr-hab.-Zdzislaw-Adamczyk-prof.-PS.pdf
Uwarunkowania ekonomiczne i gospodarcze rynku budowlanego w Polsce - Jan Styliński, Polski Związek Pracodawców Budownictwa Uwarunkowania-ekonomiczne-i-gospodarcze-rynku-budowlanego-w-Polsce-Jan-Stylinski.pdf
Nowe nawierzchnie asfaltowe dla dróg samorządowych! - Przemysław Ostrowski, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Nowe-nawierzchnie-asfaltowe-dla-drog-samorzadowych-Przemyslaw-Ostrowski.pdf
Przyjazne dla środowiska technologie asfaltowe do budowy i utrzymania dróg samorządowych i rekreacyjnych - Agnieszka Kędzierska, LOTOS Asfalt Przyjazne-dla-srodowiska-technologie-asfaltowe-dla-drog-samorzadowych-Agnieszka-Kedzierska.pdf
Kształtowanie bezpiecznej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów - Marek Wierzchowski, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury ksztaltowanie-bezpiecznej-infrastruktury-dla-pieszyc-i-rowerzystow-Marek-Wierzchowski.pdf
Serwis stałych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - Michał Karkowski, Instytut Badawczy Dróg i Mostów serwis-stalych-urzadzen-bezpieczenstwa-ruchu-drogowego-Michal-Karkowski.pdf
Prognozowanie ryzyka na sieci dróg wojewódzkich - Tomasz Radzikowski, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Prognozowanie-ryzyka-na-sieci-drog-wojewodzkich-Tomasz-Radzikowski.pdf

PARTNER ZŁOTY

PARTNER SREBRNY

PARTNER

PATRONAT HONOROWY

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Marszałek Województwa Lubuskiego Marszałek Województwa Lubuskiego Marszałek Województwa Mazowieckiego Marszałek Województwa Pomorskiego Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Starosta Pucki Instytut Badawczy Dróg i Mostów Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Krajowa Rada Zarządców Dróg Powiatowych Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa Polski Kongres Drogowy Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Polski Związek Pracodawców Budownictwa

ZAMÓWNewsletter